Vosco

Thông tin ngành

Các đối tác

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM
CÔNG TY SKF VIỆT NAM
RUSH ENTERPRISE FOR MARINE SERVICE COPANY

Tỷ giá ngoại tệ

  • Dầu
  • Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco
  • Sơn vosco

Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

Đăng lúc : 01 Tháng 07 2016 | Lượt xem : 888

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

________

 

Số 140/VTSC-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

 

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách, chi trả cổ tức năm 2015

      Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 26/4/2016, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tên cổ phiếu:

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: 17 giờ 00 ngày 04/7/2016.

5. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt .

          6. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 15% bằng tiền mặt.

       7. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 18/7/2016.

8. Địa điểm chi trả:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

                Điện thoại: 031 2604562           Fax: 84-225-3823464

9. Thủ tục chi trả:

Quý cổ đông nhận cổ tức mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO để nhận tiền lãi cổ tức 2015. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận hộ thì ngoài các giấy tờ trên cần phải có giấy ủy quyền có ghi số CMND và chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền hoặc chuyển khoản nếu cổ đông thông báo số tài khoản bằng văn bản (có mẫu đính kèm).

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       ỦY VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC

                                                                         Nguyễn Phúc Thắng

                                                                                                              (Đã ký)

Chia sẻ
Share on Facebook