Vosco

Thông tin ngành

Các đối tác

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM
CÔNG TY SKF VIỆT NAM
RUSH ENTERPRISE FOR MARINE SERVICE COPANY

Tỷ giá ngoại tệ

  • Dầu
  • Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco
  • Sơn vosco

Tin tức hoạt động

Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Đăng lúc : 01 Tháng 06 2016 | Lượt xem : 870

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- *** ----

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi:CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

1.      BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên/Tên tổ chức:        _________________________________________

Số CMTND/Số ĐKKD:        ________________           

Địa chỉ:          ____________________________________________________

Điện thoại:    _______________

2.      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên/Tên tổ chức:        _________________________________________

Số CMTND/Số ĐKKD:        ________________           

Địa chỉ:          ____________________________________________________

Điện thoại:    _______________

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

Số lượng quyền mua sở hữu:                      ___________________ quyền mua

Số lượng quyền mua chuyển nhượng:       ___________________ quyền mua

Số lượng quyền mua còn lại:                      ___________________ quyền mua

Kính đề nghị Công ty xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

Chia sẻ
Share on Facebook